Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

W SPRAWACH SKARG ( WNIOSKÓW )

interesantów przyjmują:

 

 

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

(i jego zastępcy)

Øw poniedziałki w godz.  14.00 – 17.00

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
KWP w LUBLINIE

( oraz jego zastępca )

Øw poniedziałki w godz.9.00 - 17.00

Øw pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania: 7.30 - 15.30

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w OPOLU LUBELSKIM

(oraz jego zastępca)

Øw poniedziałki w godz.14.00 - 17.00

Øw pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania

 

pozostali uprawnieni kierownicy komórek organizacyjnych:

Øcodzienniew godzinach służby

 

E-mail: skargi.kppopolelubelskie@lu.policja.gov.pl

 
 
        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).
        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
 
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 
        Zgodnie z art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 15.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Stanisław Górski
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
asp. Edyta Żur
do góry