Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
 
 
            Zakres i sposób wykonywania czynności przez Wydział Kryminalny opiera się na Ustawie o Policji z dnia 6.04.1990r. z późniejszymi zmianami, przepisach kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz wielu innych regulacjach prawnych.
 
            Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć osobę przybyłą do jednostki, także wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową Wydział Kryminalny nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy.
 
            W przypadku zawiadomienia o przestępstwie czynności wykonywane są na miejscu, w innych sprawach osoby kierowane są do innych, właściwych do załatwienia sprawy komórek KPP w Opolu Lubelskim.
 
            Sprawy kierowane do Wydziału Kryminalnego mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, za pomocą telefaksu (nr 8288244).
            Wpływająca korespondencja do Wydziału Kryminalnego podlega rejestracji w sekretariacie Wydziału Kryminalnego według daty wpływu, we właściwym dzienniku korespondencyjnym lub podawczym, skąd po dekretacji i zapoznaniu się z treścią przez Naczelnika WK lub Z-cę Naczelnika WK i przekazywana jest bezpośrednio do realizacji właściwemu merytorycznie funkcjonariuszowi Wydziału Kryminalnego.
 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI   

 Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 z 1998r., poz. 1109 z późn. zm. ), Decyzji Nr 255/2005 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych oraz Decyzji Nr 1/2006 Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim z dnia 01 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Powiatowej Policji w opolu Lubelskim i podległych jednostkach organizacyjnych.
 
Sprawy do realizacji są wnoszone do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 
Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane do podległych komórek organizacyjnych celem realizacji przez wyznaczonych pracowników.
 

Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
Wydział Ruchu Drogowego realizuje sprawy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 z 1998r., poz. 1109 z późn. zm. ), Decyzji Nr 255/2005 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych oraz Decyzji Nr 1/2006 Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim z dnia 01 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i podległych jednostkach organizacyjnych.
 
Sprawy do realizacji są wnoszone do wydziału za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz telefaksu.
 
Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez naczelnika wydziału i przekazywane do realizacji wyznaczonym pracownikom.
 
Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 19.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
asp. Edyta Żur
do góry