Konkursy na stanowiska

Strona znajduje się w archiwum.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Opolu Lubelskim

OGŁOSZENIE Nr 1/14
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
z dnia 10.09.2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

§ 1.

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. W zakresie wymagań formalnych:                                                
 1. pełniący służbę w Policji;
 2. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) 
 1. W zakresie wymagań pożądanych:
 1. co najmniej 15 - letni staż służby w Policji;
 2. co najmniej 10 – letnie doświadczenie w służbie kryminalnej;
 3. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 4. bardzo dobre rozpoznanie osobowo – terenowe w powiecie opolskim
 1. W zakresie wymagań dodatkowych:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów
  z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 2. wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub administracja.

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (koncepcja pracy nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial lub Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawieniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym
  z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu).

§ 3.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. Planowanie, koordynowanie i nadzór nad zwalczaniem przestępczości kryminalnej na podległym terenie oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych przez ich rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;
 2. Nadzór i koordynowanie nad czynnościami w zakresie poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji osób i NN zwłok i współdziałanie  w tym zakresie z innymi jednostkami Policji oraz z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie;
 3. Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez podległe KPP w Opolu Lubelskim komórki i jednostki organizacyjne oraz udzielanie im wsparcia;
 4. Sprawowanie nadzorów, instancyjnego ogólnego i szczególnych nad pracą operacyjną w podległych KPP w Opolu Lubelskim komórkach oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy;
 5. Przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie w sprawach o przestępstwa kryminalne, gospodarcze
  i korupcyjne, prowadzonych w miejscu oraz przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
 6. Współdziałanie w zakresie ograniczania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz KWP w Lublinie i innymi jednostkami Policji na terenie kraju;
 7. Inicjowanie szkolenia zawodowego, doskonalenia zawodowego policjantów komórek organizacyjnych KPP w Opolu Lubelskim i jednostek podległych oraz udział
  w procesie dydaktycznym;

§ 4.

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, ul. 25 – lecia PRL 4,         24-300 Opole Lubelskie w terminie do dnia 26.09.2014 r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.

§ 5.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy za stanowisku można uzyskać w Jednoosobowym  Stanowisku ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji
w Opolu Lubelskim, tel. (81)828 82-27 / (81)828 82-03 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl  w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji
w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 27.10.2014 r.   

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W OPOLU LUBELSKIM         

mł. insp. Krzysztof Oszust

Metryczka

Data publikacji 10.09.2014
Data modyfikacji 10.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Rafał Fittler
Osoba udostępniająca informację:
st.asp. Rafał Fittler Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Rafał Fittler
do góry