Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

 

Dostęp do zasobów archiwalnych Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.  
 
Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1966- 1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.
 
Dokumentację Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim udostępnia się uprawnionym podmiotom do celów:                        
                         
                                       - służbowych,
                                       - naukowo - badawczych,
                                       - publicystycznych i innych.
 
                  Wnioski o udostępnianie akt należy kierować na adres:
 
                 Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim
                                   Ul. 25 - lecia PRL 4
                                   24 – 300 Opole Lubelskie
 
   Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
1.     Imię i nazwisko , rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej przedstawiciel posiadający stosowne upoważnienie.
2.     Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej , której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
3.     Określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia.
4.     Cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).
 
Do wniosku załącza się zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia akt archiwalnych dla celów naukowo- badawczych.
 
Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
 
Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
 
 
Składnica  Akt, udostępniając dokumentację dla celów naukowo- badawczych i innych nie potwierdza prawdziwości wiadomości w nich zawartych. W związku z powyższym osoby zapoznające się z materiałami dla celów naukowo – badawczych lub ze względu na swój interes prawny są informowane o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Osoby którym udostępnia się dokumentację archiwalną potwierdzają podpisem przyjęcie tej informacji do wiadomości.
 
Udostępnianie akt dla celów naukowo-badawczych i innych odbywa się wyłącznie w siedzibie Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w obecności pracownika Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej zawarte są w: 
 
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r. Nr 107, poz. 697).
 
- Zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Mariola Opoka
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Mariusz Charchuła
do góry